DISCLAIMER

Privacybeleid

De afspraken voor het gebruik van gegevens binnen de Vereniging Scouting Nederland door groepen, regio’s en landelijke onderdelen, staan beschreven in het Privacybeleid. Bekijk deze op de website van Scouting Nederland Privacy statement

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Scouting Regio Westelijke Mijnstreek tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Scouting Regio Westelijke Mijnstreek expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico. Scouting Regio Westelijke Mijnstreek garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.
 
Informatie van derden producten en diensten

Wanneer Scouting Regio Westelijke Mijnstreek hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder websites van andere Scoutingorganisaties zoals groepen, regio’s en steunpunten, betekent dit niet dat Scouting Regio Westelijke Mijnstreek de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Scouting Regio Westelijke Mijnstreek aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door Scouting Regio Westelijke Mijnstreek niet geverifieerd.

Persoonlijke data

Voor het inloggen op de website van Scouting Regio Westelijke Mijnstreek wordt gebruik gemaakt van door de bezoeker opgegeven inloggegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om via de login toegang te verschaffen tot de website Scouting Regio Westelijke Mijnstreek. Daar waar een bezoeker gebruik maakt van de mogelijkheden om informatie te verkrijgen of bestellingen te plaatsen, worden de daarbij verzamelde gegevens slechts gebruikt om de bezoeker te voorzien van de gevraagde producten of informatie. Noodzakelijk verzamelde gegevens worden voor zolang als nodig is opgeslagen in een beveiligde omgeving met zeer beperkte toegang.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Scouting Regio Westelijke Mijnstreek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Scouting Regio Westelijke Mijnstreek op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Scouting Nederland of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Scouting Regio Westelijke Mijnstreek.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Scouting Regio Westelijke Mijnstreek behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
 
Documenten, illustraties (Foto)materiaal en content
Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo’s, fotomateriaal en overige inhoud van deze website zijn ©Scouting Regio Westelijke Mijnstreek  ©Scouting Nederland en diverse illustratoren, fotografen of partners. Wilt u iets van dit (foto)materiaal, illustraties, logo’s of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met Scouting Regio Westelijke Mijnstreek.